Вещно право

 

В областта на вещното право и сделките с недвижими имоти предлагаме следните услуги:

Адвокат Пловдив, Адвокатска кантора Пловдив, Вещно право

 • консултации по сделки по придобиване и разпореждане с движими и недвижими вещи /имоти/, по спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и др.;

 • проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;

 • изготвяне на всички документи, необходими за сключване на сделка;

 • снабдяване със скици и схеми, както и удостоверения за данъчна оценка, за тежести, за липса на задължения;

 • съдействие при провеждане на преговори;

 • съдействие за получаване на разрешителни и други строителни документи, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешение за ползване;

 • съдействие за изменение на устройствени и кадастрални планове;

 • изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;

 • изготвяне на договори за отдаване под наем на движими и недвижими вещи /имоти/;

 • изготвяне на всякакъв вид договори и представителство при сключването им;

 • съдействие при доброволна /договорна/ или съдебна делба на наследство;

 • представителство пред нотариус, държавни институции, държавни и частни съдебни изпълнители;

 • учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;

 • учредяване на ограничени вещни права върху имоти като право на ползване, на надстрояване, право на преминаване;

 • завеждане и/или защита по дела от вещно-правен характер;

 • управление на имоти – изготвяне и сключване на договор за наем, ежемесечно събиране на наема, проследяване редовно ли се заплащат дължимите консумативни разходи /ток, вода, парно, такси за управление и поддръжка на етажната собственост/, актуализация на наема при промяна на пазарната конюнктура, при необходимост организиране на ремонтни дейности и сключване на договор за тях, застраховане на имота, представителство на собственика пред държавни органи и на събрания на етажната собственост, преференциални цени за собственици на повече от един имот възложен за управление;

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×