Гражданско право и процес

 

В областта на гражданското право и процес, извършваме следните услуги:

Адвокат Пловдив, Адвокатска кантора Пловдив,Гражданско право и процес
  • консултации по всякакви гражданскоправни въпроси;

  • изготвяне на всякакви документи – предварителни договори, нотариални актове, договори, споразумения, пълномощни, покани, заявления и т.н.;

  • представителство и съдействие пред държавни органи /институции/, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители, банки, частни дружества и др.;

  • консултации при сключването на различни видове сделки;

  • защита и процесуално представителство по дела от гражданскоправен характер – спорове за собственост и други вещни права, възстановяване на нарушено владение, обезпечаване на вземанията, сключване и прекратяване на договори, образуване, ръководене, спиране и прекратяване на принудително изпълнение, обезщетения за вреди и пропуснати ползи, търговски, вещни, трудовоправни, семейни, наследствени спорове и др.;

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×