Изпълнително производство

 

В областта на изпълнителното производство предлагаме следните услуги:

Изпълнително производство

 • правна помощ при събирането на вземания от граждани или фирми и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;

 • проучване и становище по наличната документация;

 • проучване на състоянието на длъжника;

 • преговори и изготвяне на споразумения за разсрочване на задълженията и предоставяне на гаранции;

 • изготвяне на покани за доброволно изпълнение, предупредителни писма и нотариални покани;

 • консултации в заповедното производство, снабдяване с изпълнителен лист и ръководене на изпълнително дело;

 • изготвяне и депозиране на възражения срещу заповеди за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК;

 • представителство и защита в съдебни и изпълнителни дела;

 • представителство при обезпечителни производства за обезпечаване на бъдещ иск, вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки;

 • съдействие и представителство по установителни искове за недължимост на принудително търсени вземания;

 • съдействие при образуване, ръководене, спиране и прекратяване на изпълнителни дела, заведени при държавни или частни съдебни изпълнители;

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×