Облигационно право

 

В областта на облигационното право, предлагаме:

contract-law

  • консултиране в областта на договорните отношения, запознаване на клиента с действащата нормативна база;

  • изготвяне на всякакви договори – като покупко-продажба на стоки или услуги, продажба на консигнация, наем, заем, лизинг, цесия, залог, комисионен, спедиционен, дистрибуторски, за изработка, поръчка, превоз, спедиция, посредничество, представителство, предварителни договори и др.;

  • консултиране по вече изготвени договори;

  • представителство при водене на преговори и сключване на договори от името на клиента;

  • съдействие при прекратяване и разваляне на договори;

  • водене на съдебни дела при нарушени или неизпълнени договорни задължения;

  • съдействие при водене на съдебни дела за обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори от всякакво естество;

  • представителство по дела за обезщетения за имуществени и неимуществени вреди и настъпили увреждания /телесни повреди, смърт/;

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×