Семейно право

 

В областта на семейното право оказваме правно съдействие, изразяващо се в:

Адвокат Пловдив, Адвокатска кантора Пловдив, Семейно право

 • консултации в областта на семейните правоотношения;

 • съдействие/ защита при поставяне под запрещение;

 • съдействие при промяна на име;

 • изготвяне на брачен договор, съдействие при нотариалната му заверка и регистрация;

 • първоначално установявяне или промяна на режима на имуществени отношения между съпрозите по време на брака- съпружеска имуществена общност, режим на разделност или брачен договор;

 • консултация, съдействие и представителство в бракоразводни дела по взаимно съгласие или по вина на единя съпруг, упражняване на родителски права, режим на лични отношения между родители и деца, ограничаване и лишаване от родителски права;

 • защита и представителство по искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

 • водене и защита по дела за издръжка;

 • съдействие и представителство при увеличаване или намаляване на издръжка;

 • защита и съдействие при установявяне или оспорване на произход и бащинство;

 • защита на правата на децата;

 • съдействие при защита от домашно насилие

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×