Трудово право

 

В областта на трудовото право, извършваме следните услуги:

Адвокат Пловдив, Адвокатска кантора Пловдив, Трудово право

  • консултация по действащото трудово и осигурително законодателство;

  • изготвяне на становища по всички видове трудовоправни въпроси на дружества и граждани;

  • изготвяне на трудовоправни книжа като трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, заявления, правила за вътрешен ред и безопасност, вътрешнофирмени инструкции, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, за организация на работния процес, документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, отпуски и др.;

  • преговори с работници (служители) и/или работодатели;

  • консултации и процесуално представителство пред съд при водене на трудовоправни спорове от страна на работници (служители) или работодатели, свързани с незаконно уволнение, съкращаване, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници /служители/, възстановяване на работа, заплащане на дължими възнаграждения и обезщетения, ползване на отпуск, полагане на извънреден труд, установяване на удължено работно време;

  • оспорване на индивидуални административни актове и актове за установяване и налагане на административни наказания;

  • представителство пред Инспекция по труда;

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×