Търговско право

 

За Вас търговци, кантората предлага:

търговско право

 • консултация при избора на дружество /фирма/, правната уредба и контрол на търговската дейност, представителна власт, органи на управление, взаимоотношения между съдружниците, осигуряване и т.н.;

 • запазване на име на фирмата;

 • изготвяне на книжа за учредяване на ЕТ, ЕООД, ООД, СД, КД, КДА, АД, ЕАД, кооперация, сдружение по ЗЗД, фондации и сдружения с нестопанска цел, заложна къща;

 • регистриране на фирмата в Търговския регистър;

 • снабдяване с удостоверение за актуално състояние на фирмата;

 • оспорване на решения на общо събрание;

 • съдействие и представителство при спорове между съдружници и/или управители;

 • изготвяне на покани за свикване на събрания, протоколи от събрания, пълномощни, както и всякакви други документи, свързани с дейността на фирмата;

 • изготвяне на необходимите документи и вписване на промяна на обстоятелства /наименование на дружеството; седалище и адрес на управление; адрес за кореспонденция с НАП; предмет на дейност; увеличаване или намаляване на капитала; апорт – парична или непарична вноска в капитала; смяна или добавяне на управител; напускане или изключване на съдружник, наследяване на фирмени дялове и др./;

 • изготвяне на необходимите документи и обявяване на актове /годишен финансов отчет и др.;

 • изготвяне на договор за управление между дружеството и неговия управител;

 • изготвяне на книжа и вписване на прокурист или промяна на прокурист;

 • регистрация на клон на местно или чуждестранно юридическо лице;

 • прехвърляне на фирма или на дружествени дялове чрез продажба или наследство;

 • преобразуване на дружество чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне;

 • прекратяване и ликвидация на дружество;

 • съдействие и представителство при несъстоятелност на дружество;

 • съдействие и представителство пред нотариуси, банки, НАП, НОИ, ЧСИ, ДСИ и други държавни и частни институции;

 • обжалване /оспорване/ на откази и наказателни постановления на длъжностни лица;

 • съдействие при подготовка, комплектоване и подаване на тръжна документация за участие в обществени поръчки, обжалване на решения на възложители на обществени поръчки;

 • съдействие при подготовка, комплектоване и подаване на документация за финансиране от Европейския съюз, съдействие при обработка и подаване на междинни и окончателни документи в хода на одобрен и стартирал проект;

 • проучване на бъдещи контрагенти физически или юридически лица, участието им в дружества и свързаността им;

 • проучване собствеността на имот, наличие на тежести;

 • изготвяне на всякакви договори – като покупко-продажба на стоки или услуги, продажба на консигнация, наем, заем, лизинг, цесия, залог, комисионен, спедиционен, дистрибуторски, за изработка, поръчка, превоз, спедиция, посредничество, представителство, предварителни договори и др.;

 • консултиране по вече изготвени и/или подписани договори;

 • представителство при водене на преговори и сключване на договори от името на клиента;

 • съдействие и представителство при събиране на вземания и просрочени задължения;

 • правно съдействие, представителство и защита пред Комисия за защита на конкуренцията;

 • правно съдействие, представителство и защита пред Комисия за защита на потребителите;

 • консултация, изготвяне на документи, представителство по дела по трудово-правни въпроси;

 • съдействие за снабдяване с удостоверения, разрешителни, лицензии;

 • съдействие при отказ от вписване или отнемане на лицензии и разрешителни;

 • абонаментно правно обслужване;

 • управление на имоти;

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×