Наказателно право

   Кантора АРГУМЕНТ има дългогодишен и богат опит и оказва правна помощ и защита, изразяващи се в процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебната фаза на наказателния процес на обвиняеми и пострадали; процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдими, частни обвинители и граждански ищци в съдебна фаза наказателния процес при дела от общ характер; процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдими, тъжители и граждански ищци при дела от частен характер. Кантората осъществява и защита в производствата по искане за налагане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“, както и в производствата по налагане на други мерки за процесуална принуда.

   Ние предлагаме високо квалифицирани правни консултации по наказателни дела, изразяващи се в проучване на делото и даване на мнение по него. Изготвя тъжби до прокуратура, полиция и съдилищата в Република България. Обжалва незаконосъобразните и неправилни актове (в това число постановления, определения, присъди, решения) на прокуратурата и съдилищата и съдейства с всички възможни правни средства за защита на правата и законните интересите на своите клиенти, съобразно действащата Конституция на Република България (КРБ), Наказателния Кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и други.

 • Наказателните дела от общ характер се образуват по внесен обвинителен акт от прокуратурата в съда или по внесено от прокурора в съда споразумение с обвиняемия по реда на НПК. Страни по такива дела могат да бъдат съответната прокуратура, подсъдимият (подсъдимите), неговият защитник, конституираните граждански ищец, граждански ответник, частен обвинител, както и техните повереници.
 • Наказателни дела от частен характер се образуват се по тъжби на граждани. Такива могат да се завеждат направо в съда от лица, пострадали от съответните престъпления визирани в НПК (обида, клевета, лека телесна повреда и др.). По този вид дела не се провежда предварително производство. Страни по делото могат да са частен тъжител, граждански ищец, техните повереници и подсъдим или неговия защитник, като не участва прокурор.
 • Частни наказателни дела се образуват по искания, частни жалби или частни протести:
  – производства по вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража”;
  – по молби за реабилитация;
  – по предложения за принудителни медицински мерки по Закона за здравето;
  – по молби за определяне на общо наказание и др.
 • Наказателни дела от административен характер се образуват по жалба на физическо или юридическо лице против наказателно постановление издадено от административен орган, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание за извършено правонарушение. Участници са жалбоподателят, неговият повереник и административно-наказващият орган и неговият юрисконсулт. Не се призовава прокурор. Първа инстанция по тези дела е съответният районен съд.
 • По постановление на Районна прокуратура с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на правонарушителя. Това производство се провежда само по отношение на пълнолетни лица, в случаите, когато са налице едновременно няколко условия визирани в чл.78а от НК. Страни по делото са обвиняемият и прокурорът.
 • По Указа за борба с дребното хулиганство.
 • Обжалване на актове и наказателни постановления

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×