Тарифи

В Република България с Наредба на Висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.Възнаграждението се определя по свободно договаряне с клиента и се съобразява с определения минимален размер в Наредбата на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения за съответния вид помощ. За уговаряне на хонорар под определения в Наредбата минимум адвокатът носи дисциплинарна отговорност.

В хонорара не се включват разноски за командировъчни пари на адвоката, ако делото се води в съд извън Пловдив.

В хонорара не се включват съдебни такси, такси за административни услуги, банкови такси и разноски за преписи и копия от документи, които адвокатът плаща във връзка с работата по конкретно дело.

Размерът на възнаграждението по граждански, търговски и административни дела зависи не само от стойността на защитавания материален интерес /цената на исковете/, но и от правната и фактическа сложност на делото. Често пъти дела за малки парични суми или малоценни имоти са по-сложни и трудоемки от спорове за плащане на една или няколко фактури за десетки или стотици хиляди левове.

Възнаграждението за водене на граждански и търговски дела може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по граждански дела с нематериален интерес.

Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.

Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски. Последната вноска трябва да бъде платена преди съдебното заседание, в което се провеждат устните състезания по делото /последното заседание в съответната съдебна инстанция/. Това е необходима предпоставка за да иска страната съдът да й присъди разноските по делото, включващи възнаграждението на един адвокат.

Възнаграждението за устни консултации и становища по дела се определя в зависимост от отделеното време за извършване на услугата и сложността на казуса.

Възнаграждението за писмени консултации и становища за дела се договаря съобразно обема на възложената работа и необходимото време за извършването й.
Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Върху възнаграждението не се начислява данък добавена стойност.

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×