Брачен договор

През 2009г. с изменението на Семейния кодекс бе въведен и брачния договор.

1. Брачен договор може да се сключи ПРЕДИ БРАКА – в този случай той започва да действа от момента на сключване на брака.Ако по някаква причина не се стигне до брак, то договорът няма да има действие.

2. Брачен договор може да се сключи и ПО ВРЕМЕ НА БРАКА. В този случай той започва да действа или от момента на подписването му или от момент, уговорен от съпрузите.

Съпрузите могат да уговорят бъдещите си имуществени отношения (примерно, че всички имоти, придобити след сключване на брачния договор, ще са собственост само на единия съпруг). Възможно е уговорките да са за минал период (пример- съпрузите се уговарят, че имущество, придобито по време на брака от двамата съпрузи, се счита за собственост на единия съпруг). Условието е единствено с уговорките да не се засягат права, които трето лице евентуално е придобило към въпросния имот.

КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР?

1. С брачен договор се уреждат имуществените отношения между съпрузите. ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА УГОВАРЯНЕ.

2. За имот, придобит преди брака на името на единия съпруг, НЕ МОЖЕ да се уговаря в брачния договор, че ще се превърне в СЕМЕЙНА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ. Такава уговорка ще се счита за недействителна и няма да породи исканото действие. Може да се уговори, че такъв имот ще стане собственост само на другия съпруг.

3. С брачен договор може да бъдат уредени начините на управление и разпореждане с имотите им, в това число и със семейното жилище.

4.С брачен договор могат да се уговорят и имуществените последици при евентуален развод / кой ще ползва семейното жилище, кой ще плаща издръжка и т.н/

5.Относно неуредените с брачния договор отношения, се прилагат правилата на семейната имуществена общност.

ФОРМА НА ДОГОВОРА

1. Брачният договор се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

2. Ако с брачният договор се прехвърлят права на собственост, то нотариалната заверка на подписите се прави от нотариусът, в чийто район се намира съответния недвижим имот. Ако става дума за няколко имоти, намиращи се в различни райони, то тогава се избира един от нотариусите, действащи в тези райони.

3. Договори, с които се прехвърля право на собственост или се учредява определено право върху недвижим имот подлежат на вписване в Имотния регистър.

При брачен договор, сключен по време на брака, вписването се извършва в момента на нотариалната заверка.

При брачен договор, сключен преди брака, вписването се извършва след представяне на нотариуса на удостоверението за гражданския брак.

4.Ако брачният договор е сключен по време на брака, то в удостоверението за граждански брак се прави отбелязване, че има сключен брачен договор, и договорът се вписва в Агенцията по вписванията.

5. Брачният договор като вид договор, може да се прекрати на основанията, на които може да се прекрати и един обикновен договор. Но има и основания, които са типични само за брачния договор.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

– По взаимно съгласие на страните.

Във всеки един момент те могат да го прекратят, както и да сключат друг договор, с който да променят уговорени вече отношения помежду си. Съпрузите могат да изберат режима на семейна имуществена общност и да преминат към него

– По съдебен ред

Това става по искане на една от страните, когато има обстоятелства, налагащи прекратяване на договора.

– При прекратяване на брака

При този вариант продължават да действат уговорките, направени в случай на прекратяване на брака. Те имат действие от този момент.

– При виновно неизпълнение на задължения на един от съпрузите

Прекратяването се постановява от съда. Развалянето може да бъде само на част от договора. То има действие за в бъдеще, след постановяване на съдебното решение.

Брачен договор
Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×