Развод

За РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ се говори, когато бракът е прекратен по волята и на двамата съпрузи, без да се изнасят факти от техния интимен живот, в дух на добронамереност, а това е много важно за интересите на децата. За да бъде прекратен бракът по взаимно съгласие е необходимо и двамата съпрузи да са напълно сигурни в правотата на своето решение, което от своя страна е взето след сериозен и задълбочен размисъл.
За да се задвижи производството е необходимо да се подаде писмена молба от двамата съпрузи до районния съд по местожителството на съпрузите или на единия от тях.

Към РАЗВОД ПО ИСКАВ РЕД се прибягва, когато се стигне до дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Това е състояние на брака, при което напълно липсват нормални отношения между съпрузите, взаимност, уважение, доверие и разбирателство. Според ВС решаващият състав трябва да прекрати брака само ако констатира, че някои причини са непоправими, не могат да бъдат преодолени и брака не може да съществува. При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите, свързани с отглеждането и възпитанието на не навършилите пълнолетие деца от брака, като съдът утвърждава постигнатото споразумение. Ако не бъде постигнато споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата. Определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време. Съдът решава въпросите посочени по-горе, след като прецени всички обстоятелства, с оглед интересите на децата като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител. Съдът изслушва родителите, както и децата при условията на Закона за закрила на детето, взема становище от дирекция “Социално подпомагане” и ако е уместно, изслушва и други лица. При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице – психолог. По изключение, ако интересите на децата налагат това, съдът може да постанови те да живеят при семейството на други роднини или близки, с тяхно съгласие. Ако това не е възможно, детето се настанява в приемно семейство, в специализирана институция, посочени от дирекция “Социално подпомагане” или му се предоставя социална услуга – резидентен тип. Във всички случаи съдът определя подходящ режим на лични отношения между детето и родителите. Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция “Социално подпомагане” или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.

Развод
Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×