Сделки с недвижими имоти

Най – често срещан случай, в който ще имате нужда от юридическа помощ е, когато вземете решение да сключите сделкa с недвижим имот. Въпросите, които възникват при всяка една сделка с недвижими имоти се уреждат не само от вещното, но и от облигационното, търговското, семейното и наследственото право. Правото на собственост, ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж /суперфиция/, право на пристрояване и надстрояване, право на преминаване и др.), договорите, представителството при юридическите лица, правоспособност и дееспособност на физическите лица, режимът на семейна имуществена общност и разделност и наследяването са част от най-важните правни институти, които касаят сделките с недвижими имоти. Много участници в пазара на недвижими имоти се страхуват, че ще бъдат подведени. Основният риск за купувача е дали действително ще стане собственик на имота, предмет на покупко-продажбата. Все още някои хора не считат за необходимо да се легитимират при водене на преговори и сключване на предварителен договор. Много въпроси и подозрения могат да възникнат при участие на пълномощник по сделката. При продажба той трябва да е изрично упълномощен за конкретния имот, а от текста на пълномощното да е ясен обемът на представителната власт. Неучастието на наследници на лице, което е посочено в представеното удостоверение за наследници, означава неучастие на съсобственик в сделката. Това я прави автоматично нищожна. А какво става, когато фирмата вече не съществува? Този въпрос може да се окаже особено актуален при закупуването на ново строителство. Извън документите, които са задължителни за сключването на сделката съгласно закона, всеки купувач би трябвало да провери и дали няма предприета процедура по несъстоятелност или ликвидация.

Не всички проверки на имота са задължение на нотариуса, на когото сте се доверили. Всеки нотариус е длъжен да провери налични ли са необходимите документи изискуеми по закон, за да изповяда сделката, но не е негово задължение да прави проучване на имота и да изследва историята му поне 10 години назад във времето, не е работа на нотариуса да ви консултира коя сделка е най-изгодна за вас – дарение, продажба, прехвърляне срещу издръжка и гледане. Не е в компетенциите на нотариуса да Ви консултира дали е възможно в бъдеще сключената от вас сделка да бъде атакувана по съдебен ред и да бъде унищожена, както и каква е съдебната практика по този въпрос. Дали ще се обърнете към адвокат, за да сте спокойни, давайки не малко пари, че ще придобиете един наистина „чист имот”, преценката оставяме на Вас!

Сделки с недвижими имоти
Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×