Административно право

Адвокатска кантора „АРГУМЕНТ“ оказва правна помощ и съдействие във връзка с производства за оспорване на индивидуални административни актове, когато същите са незаконосъобразни или нецелесъобразни. Част от услугите свързани с административно право, които предлага адвокатската кантора са процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в страната при обжалване на административни актове на държавната и общинска администрация.

    Изготвя Процесуално представителство пред държавни и общински органижалби срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) и предлага включително професионална юридическа консултация по законосъобразността на наказателните постановления. Кантората осъществява и процесуално представителство пред съда при обжалване на наказателните постановления, които се издават при административни нарушения, тези които нарушават установения ред на държавното управление, извършени са виновно и са обявени за наказуеми с административно наказание, налагано по административен ред.

    В случаите на причинени вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавата и общините, на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и в случаите на причинени вреди (имуществени и неимуществени) в следствие от неправомерни действия на правозащитни органи, в лицето на Кантората ще намерите професионален екип, който ще Ви защити и представлява в производствата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

    Адвокатска Кантора „АРГУМЕНТ“ осъществява правна защита и съдействие пред административни органи и органи на местното самоуправление, както и следните дейности:

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×