Полезни статии

Сделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

Най – често срещан случай, в който ще имате нужда от юридическа помощ е, когато вземете решение да сключите сделкa с недвижим имот. Въпросите, които възникват при всяка една сделка с недвижими имоти се уреждат не само от вещното, но

Развод

Развод

За РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ се говори, когато бракът е прекратен по волята и на двамата съпрузи, без да се изнасят факти от техния интимен живот, в дух на добронамереност, а това е много важно за интересите на децата. За

Брачен договор

Брачен договор

През 2009г. с изменението на Семейния кодекс бе въведен и брачния договор. 1. Брачен договор може да се сключи ПРЕДИ БРАКА – в този случай той започва да действа от момента на сключване на брака.Ако по някаква причина не се

Важни правила при издръжка на дете

Важни правила при издръжка на дете

Съгласно чл. 143, ал. 1 на Семейния кодекс (СК) всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитие на детето. Когато родителските права на детето са предоставени за упражняване на единия

Как да си извадим свидетелство за съдимост

Как да си извадим свидетелство за съдимост

Получили сте призовка, а сега какво? Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице? Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване

Получили сте призовка

Получили сте призовка

Получили сте призовка, а сега какво? Призоваването е МНОГО ВАЖЕН АСПЕКТ НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА и на способността й да раздава правосъдие по справедлив и точен начин. Процесът на призоваване е насочен към защита на правата на лицата, въвлечени в

Защитникът

Защитникът

Защитникът – кой и кога? Защитникът на обвинения в извършване на престъпление може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия. Това е най-честият случай, най-малкото защото такова лице има юридическо образование и необходимите познания. Ваш защитник може да бъде и

Свидетелят

Свидетелят

Какви са Вашите отговорности като свидетел? Вие или член на Вашето семейство, домоуправител или съсед сте получили призовка да се явите като свидетел по дело. Призовката съдържа името на съда, който я издава, номера и вида на делото, точната дата,

Жертвата на престъпление има своите права

Жертвата на престъпление има своите права

ЖЕРТВА ЛИ СТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? Кражбата на вещи от дома, отнемането на автомобил, нанасянето на телесни повреди – това са все реални житейски ситуации, много от които, за съжаление, не са рядкост в ежедневието. Ако попаднем в някоя от тези

Основни правила за поведение в съдебната палата и съдебната зала

Основни правила за поведение в съдебната палата и съдебната зала

Всички лица, посещаващи сградата, задължително се проверяват от служител на областно звено „Съдебна охрана“, съгласно утвърдените от Министерство на правосъдието „Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради“. Не се допускат лица, които не могат да удостоверят

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×